Minska halten av hälsovådliga partiklar (PM10) i luften

Vad är PM10?

Med PM10 menar man små (under tio mikrometer) inandningsbara partiklar i luften. Begreppet PM10 är ett referensmått när man undersöker luftkvalitet och flera studier har visat att för höga mängder av partiklar i luften i tätorter på sikt kan orsaka hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. EU och de nationella instanserna har därför satt upp kriterier och gränser för förekomsten av PM10 i stadsluften med syfte att på sikt förbättra luftkvaliteten.

Som högst är mängden partiklar i slutet av vintern när luften är relativt torr och gatorna delvis is- och snöfria. Förekomsten av PM10 tros orsakas av dammrester från halkbekämpningsmedel (sand- och saltföroreningar) i kombination med användningen av dubbdäck.

Miljökvalitetsnormen

Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10 och PM2,5) ingår i Luftkvalitetsförordning (2010:477). Den utgår från EU:s ramdirektiv om luftkvalitet och renare luft i Europa. Normen för PM10 innebär att dygnsmedelkoncentrationen 50 μg/m3 inte får överskridas fler än 35 dygn om året och att årsmedelvärdet inte får överskrida 40 μg/m3.

Medelvärdestid   Värde (max) Kommentar
PM10 – 1 år   40 μg/m3  
PM10 – 1 dygn   50 μg/m3 Värdet får inte överskridas mer än 35 gånger per år
PM2,5 – 1 år   25 μg/m3  

 

CC road® ger bäst gatudammbindning

Genom att dammbinda med CC road® lösning på asfalterade gator förbättras luftkvaliteten väsentligt. När dammet binds minskar uppvirvlingen av partiklar i luften vilket ger en mer hälsosam miljö.

Här kan du läsa en rapport från VTI som jämför kalciumklorid (CaCl2) – huvudbeståndsdelen i CC road® – med andra produkter för gatudammbindning. De testade förhållandena baseras på verkliga koncentrationer i bruk i Skandinavien och det visar sig att kalciumklorid ger högst initial friktion och dessutom lägst kostnad.

Aktuellt

Dammbindning ger effekt

Helsingfors stävjar gatudammet

Risk för farligt damm i vårluften – läs artikeln från SVT.se här

Ny lösning ska minska dammet i Jakobstad

Gatudamm plågar många just nu – senaste rapport från Finland

Dammbindning i kombination med städning ger resultat i Stockholm. Läs artikeln här

Minskningen av PM10 i Helsingfors. Preliminära resultat från REDUST projektet. Läs här       

Se även broschyren från projektet REDUST “Mindre gatudamm – renare luft”                                      

Gatorna i Umeå har dammbundits under våren för att minska halten av hälsovådliga partiklar. Läs artikeln i Folkbladet, 2014-03-18: Nu ska gatorna saltas

Dammbindning även i Göteborg centrum
Läs artikeln från Sveriges Radio

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Kontakta Sven Meijer, specialist på dammbindning.
042-453 27 77
smeijer@tetrachemicals.com